Mestre Mateo, el romànic mes “gloriós”

 
Espanya?–m. 1217 o post.
Activitat: Arquitectura Grup4-Art                 
Àrea: Regne de Lleó

Els precedents

No coneixem els orígens d’aquest mestre d’obres. Lògicament una obra de tanta  qualitat com la catedral de Santiago implica que el seu autor abans hagués estat responsable d’altres projectes, probablement també del camí de Sant Jaume. Tanmateix, no en tenim més dades.mestremateo-porticgloria

Un fet destacat, el Pòrtic de la Glòria

El 1168 el rei Ferran II de Lleó li concedí una pensió de 100 morabetins com a mestre d’obra de la catedral de Santiago, on ja estava treballant. Va ampliar la longitud de les naus, bastí una cripta per poder salvar el desnivell del terreny, i sobre ella edificà una nova entrada. L’anomenat Pòrtic de la Glòria, acabat el 1188, és una de les expressions màximes de l’escultura medieval, dominant el ric programa iconogràfic dues figures, Sant Jaume al mainell i Jesucrist al timpà de la porta principal. Les figures, d’un naturalisme clar, ja no mostren la rigidesa i la completa supeditació al marc arquitectònic típica del romànic.

Últimes notícies

A banda del pòrtic, l’artista va crear un cor per als clergues de la seu i un claustre. El coneixement posterior sobre l’autor prové també d’aquesta catedral. Apareix citat com a testimoni en diverses escriptures entre 1189 i 1217.mestremateo

L’anècdota

Segons la tradició, l’arquitecte va voler representar-se en la seva gran obra. L’arquebisbe hi accedí, però li imposà el lloc: en una zona poc visible, a la banda inferior del mainell, darrere del pòrtic i agenollat, amb actitud penitent.

La frase

 “El 1188, el dia 1 d’abril, foren col·locats els dintells de la porta major de l’església de Santiago pel mestre Mateo, qui va dirigir-ne l’obra des dels fonaments” (inscripció al Pòrtic de la Glòria)